Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Bảo quản đồ dùng bằng tre nứa

Những mặt hàng b.ìng tre nửa nbư thủng, mẹt, rô, rả, bồ, cót, mành mành… thường hay bị nấm mốc, sâu mọt phá hoại, nhất là vào mùa xuàn hè, giỏ nồm, độ ẫm không khi cao.
Bà con ta cỏ kinh nghiệm chống mốc, mọt cho các mit hùng tre nửa bằng cách luộc nguyên liệu trưởc, haặc ngàin nguyên liệu lâu dưới nước đễ cho vi sinh vẠt phả hoại hết chất đường sắc-ca-rit là thức ăn của m5c, mọt, giữ cho mốc, mọt không phả hoại tre, nửa được niì-a. Hoặc đem gác lên giàn bếp, nhờ tảc dụng của chất crô-ô-d<5t trong khói bám vào bèn ngoài mà mếc, mọt k lông phá hủy được sản phầm. Nhưng những phương pháp trốn thường khó thực hiện khi cỏ nhiều mặt hàng cằn dùng ngay. Xin giới thiệu một phương pháp bào quản tốt những mặt hàng bằng tre, nứa khi mới đan xong hoặc mới mua Vồ: Lấy mùn rạ đốt cliáy ròi lắc lả xoan tưoi vào (càng nhiều lá xoan càng tốt),‘sau đỏ lại đô mùa rạ lỏn trên 08 ,;iử Clio n;(Hi lua kliui bje và cỏ nhiều khỏi. Tréo hoặc cỉiít nhữtií* hàng tre, nửa lên trên đống mùn cho áiĩ) khỏi. Sân pha n đă ám khỏi lã xoan trong 1 giờ thì khòùg còn bị mốc, mọt tác dụng nữa, vì trong khỏi lá xoan, ngoài chất crẻ-ò-dổt, còn có nhiều chất cổ tác dụng sảt trùng nhir cảc loại an-đê-hỷt (nhất Jà foỏc-man-dố-hýt), xê-tỏn, a-xỉt hữu cơ…